[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook

Sau đây là API Tự Hào Facebook Cho các bạn https://graph.facebook.com/v2.9/$id/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token=$...

[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook


Sau đây là API Tự Hào Facebook Cho các bạn

https://graph.facebook.com/v2.9/$id/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token=$token
Trong đó: $id là id stt của bạn
                 $token sẽ là token full quyền của bạn, bạn có thể get token full quyền tại botexviet.com/login


Sau đây là Code Tham Khảo

<?php
$token = 'token full quyền'; // đây là token full quyền! bạn có thể get token fuull quyền tại botexviet.com/login
$limit = 3; // Số STT NewFeed = 3 trên 1 lần chạy
$kharidev=json_decode(kharidev('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limit.''),true);
for($i=1;$i<=count($kharidev[data]);$i++)
{
set_time_limit(0);
echo kharidev('https://graph.facebook.com/v2.9/'.$kharidev[data][$i-1][id].'/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token='.$token.'');
}
function kharidev($url)
{
      $data = curl_init();
      curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
      $hasil = curl_exec($data);
      curl_close($data);
  return $hasil;
}
?>
Hướng Dẫn Sử Dụng

B1: Bạn Like Fanpage Sau: LGBTQ 
B2: Vào Hosting hoặc VPS của bạn và tại 1 file bất kỳ ở Public_html Vì Dụ(tuhoa.php)
B3: coppy Code Trên Và Paste và file, tiếp theo đó là config file
B4: Chạy File đó là hưởng thụ thôi =)))
Vui lòng ghi nguồn nếu Copy nhé
https://www.khari-nnt.com/2017/06/share-chia-se-code-php-bot-tu-hao.html

Nhận xét tại đây

Một số lưu ý khi bình luận

  • Không sử dụng từ khóa trong tên.
  • Không sử dụng từ ngữ phảm cảm.
  • Không dẫn link tới các trang có nội dung không lành mạnh.
  • Không bình luận về chính trị.
  • Mọi bình luận sẽ bị xóa nếu vi phạm mà không báo trước.
  • Bình luận Facebook

    4 nhận xét: