[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook

[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook


Sau đây là API Tự Hào Facebook Cho các bạn

https://graph.facebook.com/v2.9/$id/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token=$token
Trong đó: $id là id stt của bạn
                 $token sẽ là token full quyền của bạn, bạn có thể get token full quyền tại botexviet.com/login


Sau đây là Code Tham Khảo

<?php
$token = 'token full quyền'; // đây là token full quyền! bạn có thể get token fuull quyền tại botexviet.com/login
$limit = 3; // Số STT NewFeed = 3 trên 1 lần chạy
$kharidev=json_decode(kharidev('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limit.''),true);
for($i=1;$i<=count($kharidev[data]);$i++)
{
set_time_limit(0);
echo kharidev('https://graph.facebook.com/v2.9/'.$kharidev[data][$i-1][id].'/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token='.$token.'');
}
function kharidev($url)
{
      $data = curl_init();
      curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
      $hasil = curl_exec($data);
      curl_close($data);
  return $hasil;
}
?>
Hướng Dẫn Sử Dụng

B1: Bạn Like Fanpage Sau: LGBTQ 
B2: Vào Hosting hoặc VPS của bạn và tại 1 file bất kỳ ở Public_html Vì Dụ(tuhoa.php)
B3: coppy Code Trên Và Paste và file, tiếp theo đó là config file
B4: Chạy File đó là hưởng thụ thôi =)))


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

4 nhận xét: